Adres

PRIVACYVERKLARING Q-INTERIM

Wat is een privacyverklaring?

Q-Interim beschermt je privacy. Privacybescherming betekent niet alleen dat je gegevens goed worden beveiligd maar
ook dat je altijd duidelijk inzicht hebt in wat Q-Interim met je gegevens doet.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe dat zit op basis van de onderstaande vragen:

1. Van wie is deze privacyverklaring?
2. Welke persoonsgegevens van mij worden verwerkt en waarvoor worden deze gebruikt?
3. Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen en zo ja met welke?
4. Welke maatregelen heeft Q-Interim getroffen om mijn gegevens te beschermen en hoe lang bewaart Q-Interim mijn
gegevens?
5. Wat zijn mijn rechten? Wat kan ik opvragen, terugdraaien, wijzigen of laten verwijderen?
6. Bij wie kan ik terecht met vragen over privacy?
7. Bij wie kan ik terecht met klachten over hoe Q-Interim met mijn privacy omgaat?

1. Van wie is deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van:

Q-Interim BV
Gevestigd aan de Spoorweglaan 13, 6221 BS te Maastricht in Nederland.

Q-Interim is verantwoordelijk voor het rechtmatig verwerken van je persoonsgegevens. Q-Interim heeft hiertoe een
aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd. In punt 6 van deze privacyverklaring wordt verder
uitgelegd welke maatregelen Q-Interim heeft getroffen om jouw gegevens en privacy te beschermen.
2. Welke persoonsgegevens van mij worden verwerkt en waarvoor worden deze gebruikt?
Allereerst, wat betekent verwerken?
Verwerken is eigenlijk alles wat je met gegevens kunt doen zoals verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken,
kopiëren, publiceren, vernietigen, opslaan, delen en meer.
Q-Interim verwerkt onderstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Identificatie & communicatie - Q-Interim verwerkt identificerende gegevens. Dit zijn persoonsgegevens die worden
gebruikt om je identiteit te kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld je volledige naam, emailadres, telefoonnummer,
geboortedatum, woonplaats. Naast het vaststellen van je identiteit worden deze gegevens ook gebruikt om contact met
je te kunnen onderhouden.
Indien je minderjarig bent (jonger dan 16 jaar) of onder curatele staat worden ook de gegevens van je ouders/voogden of curator
verwerkt.
Vinden van passend werk - Om je aan de juiste functie te kunnen helpen moeten we je gegevens natuurlijk delen met
organisaties in ons netwerk. Hierbij gaan we gericht te werk. We delen je gegevens alleen met bedrijven waarvan wij
weten dat zij mogelijk op zoek zijn naar iemand als jij.
Hierbij verstrekken we alleen die gegevens die de organisatie nodig heeft om in te kunnen schatten of jij een goede
match zou kunnen zijn. Het gaat hierbij om je:
- CV (in de meeste gevallen wordt deze anoniem verstrekt);
- Opleidingsniveau;
- Behaalde diploma’s, cursussen en certificaten;
- Werkervaring;
- Eigenschappen;
- Motivatie.
Bij een tweede ronde kan het voorkomen dat de organisatie die je mogelijk wil inhuren meer gegevens van je nodig
heeft. Denk bijvoorbeeld aan een referentie check of interview. In dergelijke gevallen wordt dit natuurlijk altijd met je
afgestemd.
Q-Interim Privacyverklaing pagina 1 van 4
In dienst - Zodra je voor Q-Interim aan de slag gaat treedt je bij ons dienst. Dat betekent dat je ook wordt opgenomen in
het Q-Interim personeelsdossier. Ons personeelsdossier is natuurlijk samengesteld conform de eisen van de wet. Aan
de gegevens die we tijdens het werving- en selectieproces van je hebben verzameld wordt binnen onze systemen nu
ook toegevoegd:
- Kopie paspoort / identiteitsbewijs;
- BSN;
- Loonbelastingverklaring;
- Pensioengegevens;
- Bankrekeningnummer;
- Aanvullende arbeids- en salarisafspraken;
- Arbeidsovereenkomst.
Aan het werk - Zodra je via ons bij een organisatie aan het werk gaat worden door de betreffende organisatie en door
Q-Interim persoonsgegevens van je verwerkt die betrekking hebben op het invullen van je functie. Het gaat hierbij om:
- Gegevens tijdsregistratie;
- Beoordeling en beoordelingsgesprekken;
- Verzuimadministratie, verlof- en ziektestaten;
- Correspondentie over benoemingen en ontslag;
- Loonbeslagen;
- Verslaglegging in het kader Wet Verbetering Poortwachter;
- Getuigschriften.
Klachtenafhandeling - Je klachten worden serieus genomen. Indien je een klacht indient kan naast je naam ook
gebruik worden gemaakt van je adres, telefoonnummer, email adres, en wordt natuurlijk ook de klacht zelf vastgelegd.
Tevredenheidsonderzoek - Q-Interim voert regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit. De gegevens die hierbij worden
verzameld worden enkel gebruikt om onze kwaliteit te verbeteren. Uiteindelijk bepaal je natuurlijk zelf of je wel of niet
aan een dergelijk onderzoek wilt deelnemen.
Nieuwsbrieven - Sta je nog niet bij ons ingeschreven of ben je nog niet bij ons werkzaam, dan verwerken wij je
gegevens voor zover je ons toestemming hebt gegeven om je te informeren over Q-Interim.
Je kunt je natuurlijk ten alle tijde afmelden voor nieuwsbrieven. Dit kan door te klikken op de “schrijf je uit” link onder aan
iedere nieuwsbrief / email. Je kunt je ook schriftelijk of telefonisch afmelden via de volgende kanalen:
Schriftelijk: Q-Interim
Spoorweglaan 13
6221 BS Maastricht
Nederland
Email: info@q-interim.nl
Telefonisch: 043-3270345
3. Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen en zo ja met welke?
Delen met organisaties die mogelijk naar jou op zoek zijn - Wil je via Q-Interim aan slag? Dan is het natuurlijk
noodzakelijk dat we je aanbieden bij organisaties die mogelijk naar jou op zoek zijn. Voordat we je gegevens delen met
een organisatie laten we je dat altijd weten. Geen zorgen, organisaties waar we jouw gegevens mee delen en die toch
niet voor jou kiezen zijn verplicht je gegevens weer te vernietigen en wel 4 weken nadat de functie is ingevuld
(beëindiging sollicitatieprocedure).
Externe verwerkers - Bij de verwerking van gegevens wordt op enkele plekken binnen onze processen gebruik
gemaakt van externe bedrijven zoals ons centrale programma waarin alle kandidaten en werknemers zijn opgeslagen
en het boekhoudsysteem. Deze externe verwerkers werken onder de verantwoordelijkheid en de richtlijnen van QInterim.
Wettelijke verplichting - Q-Interim deelt je persoonsgegevens met instanties en organisaties als de wet- en regelgeving
hiertoe verplicht. Denk bijvoorbeeld aan het delen/samenwerken met arbodiensten/artsen en de belastingdienst.
Geen verkoop aan derden - Q-Interim verkoopt je gegevens nooit aan derden!
Q-Interim Privacyverklaing pagina 2 van 4
4. Welke maatregelen heeft Q-Interim getroffen om mijn gegevens te beschermen en hoe lang
bewaart Q-Interim mijn gegevens?
Om de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van je gegevens te beschermen heeft Q-Interim een
aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd:
Technische maatregelen - Alle middelen en systemen die binnen Q-Interim worden ingezet bij het verwerken van je
persoonsgegevens zijn zo ingericht dat je privacy optimaal wordt gewaarborgd. De beveiliging van je gegevens begint
al op het moment dat je deze met ons deelt via onze website. Deze is beveiligd volgens de geldende norm “https”. De
“s” staat voor secure (Engelse benaming voor veilig). Ook zijn alle bewaartermijnen binnen ons centrale systeem
geautomatiseerd volgens de eisen die de wet hieraan stelt.
Organisatorische maatregelen - Alle Q-Interim medewerkers worden regelmatig getraind op het gebied van
privacybescherming en gaan zorgvuldig met je gegevens om volgens vastgelegde processen die jaarlijks worden
getoetst aan de eisen van de privacywetgeving.
Datalekken - Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van je gegevens dan
melden wij dat altijd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor jou als
persoon zou kunnen hebben nemen we natuurlijk ook direct contact met jou op.
Wij vragen jouw begrip - Om je privacy te kunnen beschermen is het noodzakelijk dat wij controleren of we met de
juiste persoon te maken hebben. Indien je contact met ons opneemt controleren wij je identiteit. Dit gebeurt op
verschillende manieren. Onderdeel van dit controleproces kan zijn dat wij u een aantal vragen stellen. Ook een id check
is onderdeel van dit proces.
Help ons mee - Ondanks alle maatregelen die Q-Interim heeft genomen om je gegevens en je privacy te waarborgen is
het toch altijd mogelijk dat er een Datalek ontstaat. Mocht je het gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met
onze systemen of werkwijzen dan waarderen wij het zeer als je ons dit laat weten.
Bewaartermijnen - Q-Interim bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het uitvoeren van de doeleinden
waarvoor deze zijn verzameld waarna je gegevens, voor zover hier geen langere wettelijke bewaartermijnen voor
gelden, uit onze systemen worden verwijderd.
Heb je je wel ingeschreven bij Q-Interim maar heb je nooit via ons gewerkt, dan worden je gegevens na 2 jaar
verwijderd uit onze bestanden (tenzij je zelf aangeeft dat je wel nog ingeschreven wilt blijven).
Werk je via Q-Interim, of heb je via Q-Interim gewerkt, dan hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen die worden
gesteld aan het voeren van een personeelsdossier.
5. Wat zijn mijn rechten? Wat kan ik opvragen, terugdraaien, wijzigen of laten verwijderen?
Recht op inzage: Je hebt het recht om op te vragen welke gegevens Q-Interim van je verwerkt. Je dient deze aanvraag
schriftelijk te doen per post of via email:
Postadres: Q-Interim
Spoorweglaan 13
6221 BS Maastricht
Nederland
Email: info@q-interim.nl
Q-Interim stuurt de gevraagde informatie dan zo spoedig mogelijk naar je toe. Hierbij wordt altijd een uiterlijke termijn
gehanteerd van 4 weken. Q-Interim brengt hiervoor geen kosten in rekening.
Recht op wijziging: Naar aanleiding van de stukken die Q-Interim je toestuurt kun je aangeven dat bepaalde gegevens
dienen te worden gewijzigd.
Recht op verwijderen: Ook kun je aangeven dat Q-Interim je gegevens dient te verwijderen. Daarbij moet je er wel
rekening mee houden dat niet altijd alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt een
wettelijke bewaarplicht.
Heeft u ondersteuning nodig bij het uitvoeren van één van de bovenstaande processen? Neem dan contact op met de
Q-Interim via telefoonnummer nummer 043-3270345. Onze privacy professionals staan u graag te woord.
Q-Interim Privacyverklaing pagina 3 van 4
6. Bij wie kan ik terecht met vragen over privacy?
Postadres: Q-Interim
Spoorweglaan 13
6221 BS Maastricht
Nederland
Email: info@q-interim.nl
Telefonisch: 043-3270345
(Dit nummer is te bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)
7. Bij wie kan ik terecht met klachten over hoe Q-Interim met mijn privacy omgaat?
Heb je klachten over hoe Q-Interim met je persoonsgegevens omgaat? Dan kunt je je richten tot de Functionaris voor de
Gegevensbescherming van Q-Interim: Kirdy Nijsten.
Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP).
Wijziging van de privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van kracht per 21 mei 2018. Het kan zijn dat Q-Interim deze privacyverklaring van tijd tot tijd
dient te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving maar ook Q-Interim als
organisatie. Q-Interim raadt u dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen.
Q-Interim Privacyverklaing pagina 4 van 4